ПО ДОГОВОР С МЗ

Болницата провежда продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с неспецифични белодробни заболявания и белодробна туберкулоза

Read More

ПО ДОГОВОР С РЗОК

Болницата провежда лечение на пациенти по клинични пътеки № 38, № 42.1 и № 45

Read More

ПАЦИЕНТИ

Тук ще получите цялата необходима инфорнация за постъпване за лечение при нас

Read More

ОБЯВЛЕНИЕ

„Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация – Цар Фердинанд I“ ЕООД, с. Искрец открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на Болницата, (по обособени позиции) и началната тръжна цена, както следва:  Поземлен имот с идентификатор 32843.182.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация“Цар Фердинанд І“ЕООД, с.Искрец, уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на пациенти в лечебното заведение е възстановен, считано от 14.05.2020 г. От 01.06.2020 г. се възстановява  дейността на сектора по физиотерапия и рехабилитация в болницата.   от информационния център  

ОБЯВЛЕНИЕ 8.01.2020г.

„Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация – Цар Фердинанд I“ ЕООД, с. Искрец открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на Болницата, (по обособени позиции) и началната тръжна цена, както следва:  Поземлен имот с идентификатор 32843.182.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени…

Обявление

„Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация – Цар Фердинанд I“ ЕООД, с. Искрец открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на Болницата, (по обособени позиции) и началната тръжна цена, както следва:  Поземлен имот с идентификатор 32843.182.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени…

ОБЯВЛЕНИЕ

30.08.2019г.   „Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация – Цар Фердинанд I“ ЕООД, с. Искрец открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на Болницата, (по обособени позиции) и началната тръжна цена, както следва:  Поземлен имот с идентификатор 32843.182.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със…

Подобрени битови условия

През периода 2016-2019 година, битовите условия за пациентите бяха значително подобрени. В почти всички болнични стаи бяха изградени санитарни възли – баня и тоалетни. Закупени бяха и телевизори за всички болнични стаи.

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.021-0216 „ПОДОБРЯВАНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ УСЛУГИ И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НА ПЕРСОНАЛА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I“ ЕООД“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020       ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.021-0216  „ПОДОБРЯВАНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ УСЛУГИ И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НА ПЕРСОНАЛА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НО АНГЛИЙСКИ   ЕЗИК В СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I“ ЕООД“   Проект и главна цел „Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация „Цар Фердинанд I“ ЕООД“   има одобрен проект и сключен…

Болницата в Искрец – между минало и бъдеще

Публикация на вестник „Своге 7“ Автор: Цвета Порязова  Специализираната болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължаващо лечение и хабилитация, по-известна като Санаториума Искрец, като че ли няма възраст. А е “създадена през 1908 г. със специални укази и дарения от Н.В. цар Фердинанд Първи”. Така пише на табелата на входа й. Значи, през 2018-та ще навърши…