ОБЯВЛЕНИЕ

Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация ” Цар Фердинанд І ”ЕООД, с.Искрец,Софийска област,кв.”Санаториума”, на основание чл.89 и следващите от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността Началник на Пневмофтизиатрично отделение /ПФО/ в Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация ”Цар ФердинандІ”ЕООД, с.Искрец, Софийска област, кв.”Санаториума”, при условията на трудов от договор за срок от три години, съгласно чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Да притежават образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина.
 • Да имат придобита специалност по пневмология и фтизиатрия.
 • Да имат общ трудов стаж като лекар в лечебно заведение минимум 5 (пет) години.
 • Да не са осъждани.
 • Да притежават компютърни умения със съответните общоприети за употреба софтуерни продукти.
 • Други медицински специалности и квалификации/специализации ще се считат за предимство. 
 • Владеене на чужд език – ще се счита за предимство.
 • Да са физически здрави до степен позволяваща им изпълнението на изискванията, залегнали в длъжностната характеристика на длъжността.

Начин на провеждане на конкурса:  Конкурсът ще  се проведе на два етапа-допускане до конкурса и провеждане на конкурса чрез събеседване с кандидата и оценяване на проекта.

За участие в конкурса от кандидатите да бъдат изисквани следните документи:

 • Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 • Професионална автобиография;
 • Диплома за завършено образование по медицина, степен „магистър“;
 • Документ за придобита специалност по пневмология и фтизиатрия ”.
 • Копия от дипломи/удостоверения и/или сертификатите, удостоверяващи други специалности и/или допълнителна квалификация;
 • Удостоверение за трудов стаж или заверено от кандидата копие от трудовата му книжка;
 • Медицинско удостоверение за работа;
 • Удостоверение от психодиспансер, че кандидатът не се води на отчет;
 • Свидетелство за съдимост;
 • За кандидати извън лечебното заведение – препоръка от настоящи и/или предишни работодатели;
 • Удостоверение за редовно членство в Българския лекарски съюз;
 • Писмен проект по обявената тема (до двадесет страници формат А4).

Писменият проект да бъде запечатан в отделен плик, собственоръчно надписан с трите имена на кандидата и поставен в допълнителен плик ведно с документите посочени по-горе.

Темата на проекта е: “Развитие и перспективи на пневмофтизиатричното отделениев СБПФЗПЛР“Цар Фердинанд I“ЕООД. Ролята на Началник отделението за мотивиране, професионалното усъвършенстване и развитие на кадрите. ”

Необходимите за участието в конкурса документи ще бъдат приемани по реда на постъпването им с вх.№  в деловодството на болницата на адреса на управление в с.Искрец, пощ. код 2290, обл.Софийска, общ.Своге, кв.“Санаториума“ 213, всеки работен ден в срок до 1 /един/ месец от датата на публикуване на обявата. Документите се подават в запечатан плик, надписан с името на кандитата и длъжността, за която кандидаства. В този плик се поставя друг, по-малък, отделно запечатан плик, съдържащ писмения проект, надписан по същия начин и с допълнителен надпис „Проект”.

До конкурса ще бъдат допуснати само кандидатите отговарящи на условията за участие.

При подаване на документите за участие на кандидатите ще се предоставя следната информация: Длъжностна характеристика за длъжността „Началник на Пневмофтизиатрично отделение /ПФО/”, Данни за структурата на болницата; Данни за числения състав и квалификацията на кадрите в  отделението; Правилник за устройството,дейността и вътрешния ред на болницата.

Допуснатите кандидати ще бъдат писмено уведомени на посочения от тях имейл или факс, както и чрез обявяване на списъка на таблото за обяви в сградата на „СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за датата, часа и мястото за провеждане на конкурса, включително и събеседването.

Класирането на кандидатите ще се извърши чрез:

 • Оценка на писмения проект, формирана по следните критерии:
 • Съответствие на проекта със зададената тема;
 • Степен на реална приложимост на разработения проект;
 • Съответствие на проекта с действащата нормативна база в областта на здравеопазването;
 • Съответствие на проекта с обективните икономически условия и мястото на лечебното заведение в системата на здравеопазването в района и страната;
 • Оценка от събеседването с кандидата, формирана по следните критерии:
 • Преценка на мотивацията на кандидата за заемане на длъжността;
 • Аналитична компетентност;
 • Познаване спицификата на дейността;
 • Ориентация към резултати;
 • Степен на комуникативност;
 • Степенуване на приоритети;
 • Управленска компетентност;
 • Познаване на нормативната база, свързана с длъжностните задължения;
 • Защита на писмения проект.

На класиране подлежат кандидатите ,получили средно-аритметична оценка най-малко 4.50 от двата етапа на конкурса.

За допълнителна информация на тел. 07163 / 2571 и моб. тел. 0878 803626.

Posted in Новини | Leave a comment

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.021-0216 „ПОДОБРЯВАНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ УСЛУГИ И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НА ПЕРСОНАЛА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I“ ЕООД“

Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 

 

 

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.021-0216  „ПОДОБРЯВАНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ УСЛУГИ И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НА ПЕРСОНАЛА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НО АНГЛИЙСКИ   ЕЗИК В СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I“ ЕООД“

 

Проект и главна цел

„Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация „Цар Фердинанд I“ ЕООД“   има одобрен проект и сключен договор за  финансиране и изпълнение по Административен договор “Обучения на заети лица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,  Приоритетна  ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица” – КОМПОНЕНТ II за изпълнение па проект BG05M9OP001-1.021-0216 Подобряване на болничните услуги и професионализма на персонала чрез обучение но английски език в СБПФЗПЛР „Цар Фердинанд I“ ЕООД.

 Целта на процедурата, по която ще се изпълнява проектното предложение, е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда. В отговор на тези съвременни предизвикателства, целта на проекта е в рамките на изпълнението на дейностите по него да се придобият и повишат знанията по Английски език и съответно адаптивността на заети лица, работещи в „Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация „Цар Фердинанд I“ ЕООД“.

Изпълнение на конкретните цели на проекта ще бъде осъществено посредством изпълнението на задължителните дейности по проекта и на основната дейност: „Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” – Английски език“. Обучението следва да бъде по английски език за ниво А1, А2 и В1 по Европейската квалификационна рамка.

Обученията ще бъдат организирани в 3 групи по 14 човека, общо 42 човека. Ще бъдат извършени от Обучаваща организация, при хорариум на обучението не по-малко от 300 учебни часа с три нива на обучение за 8 месеца.

Общата цел на обучението  е повишаване равнището на професионална компетентност на служители на Болницата по отношение на езиковата им подготовка.

В резултат на изпълнението на конкретно и ясно описаните дейности по проекта, се очаква реализиране на поставените цели на проекта и достигане на планираните резултати – повишаване на знанията по английски език чрез провеждане на успешно обучение за повече от 90 % от целевата група, работеща в приоритетен сектор на икономиката съгласно изискванията на проекта; повишена комуникативност на английски език; постигане на по-добри професионални успехи; улесняване медицинското обслужване на чуждестранни пациенти. Осъществяването на тези цели се показва чрез индикаторите за изпълнение и резултат .                                            

Стойност на бюджета в лева:

Общо  : 32 340.00

Финансиране от ЕС  :    

Европейски социален фонд:  ЕСФ 27 489.00                                    

Национално финансиране :     4 851.00

 Дата на стартиране:      26.02.2018            

 Дата на приключване:      26.01.2019       

 

                                                  

     

                                                                                         

Posted in Новини | Leave a comment

Болницата в Искрец – между минало и бъдеще

Публикация на вестник „Своге 7“

Автор: Цвета Порязова 

Специализираната болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължаващо лечение и хабилитация, по-известна като Санаториума Искрец, като че ли няма възраст. А е “създадена през 1908 г. със специални укази и дарения от Н.В. цар Фердинанд Първи”. Така пише на табелата на входа й. Значи, през 2018-та ще навърши 110 г.Колко ли болни хора са минали през този век и 10 г. отгоре през болничните стаи, колко ли надежди са се родили или са си отишли тук?  И колко лекари, медицински сестри и други служители са  остарели  на това място…

Сега от целия болничен комплекс с няколко отделни сгради работи само един павилион. Заварваме в лекарската стая на втория етаж, където е пневмофтизиатричното отделение, д-р Мария Параскова  и д-р Емилия Стойчева . Д-р Параскова  изразява  съжалението си, че стабилни и хубави сгради  са останали да пустеят. И припомня славните времена, когато в болницата е имало и белодробна хирургия, и отделение по неврохирургия. Сега се правят частни болници, дават се пари да се руши, а тази база е празна. И още нещо тревожи лекарката – защо днешните лекарства не са така ефективни, както преди години.Уж същите, а дозите вече трябва да са двойни и тройни. И ако към някои антибиотици е развита резистентност, което е обяснимо, защо и  други медикаменти не са ефективни? Никой според нея не проверява какво е качеството на лекарствата, които иначе поскъпват непрекъснато, дали и доколко съставът им е същия.

Д-р Стойчева  споделя, че проблемите в здравеопазването са общи за цялата страна. „Като природна даденост за лечение на белодробни заболявания това е едно чудесно място и е жалко, че обикновените хора имат нужда от лечение, а в частните клиники трябва да се плаща. Неравнопоставени сме – те имат достатъчно средства, обновяват апаратурата. А кадрите навсякъде застаряват” – не скрива огорчението си тя.

 Сред дългогодишните медицинска сестри е и Тамара Барзина , която продължава да е отдадена на своята професия. Но и тя е на мнение, че не случайно младите  медици търсят реализация извън страната.

 На първия етаж разменяме  няколко думи с началника на фтизиатричното отделение д-р Маждраков и старшата сестра Славка Петрова.От тях разбираме, че поради спецификата на болницата   при необходимост не може да бъде изпратен  пациент с направление в друго специализирано лечебно заведение, когато той има и заболяване, за което тук няма клинична пътека. Това може да направи само личният му лекар. И след като се лекува 2-3 дни там, болният, обикновено недоизлекуван, се връща отново в Искрец. Така отговорността за неговото състояние остава у специалистите в Искрец.

Търсим повече информация от управителя на болницата  Людмила Тодорова. Ето какво разказва тя:

След като закриха санаториума в Радунци, ние сме единствената болница в страната, която приема болни от туберкулоза за продължаващо лечение и рехабилитация.От медицинска гледна точка винаги сме били обезпечени през последните 5 г. Покриваме изискванията за второ ниво на компетентност по стандарт „Пневмология и фтизиатрия” по отношение на медицинския персонал и апаратурата. В болницата са обособени две отделения – фтизиатрично  с 80 легла и пневмофтизиатрично – с 90. Имаме клинична и микробиологична лаборатория, рентген с ехографски кабинет, лаборатория за функционално изследване на дишането, болнична аптека…Имаме също сектор по физиотерапия и рехабилитация, модерно оборудван, който се използва като допълнително опция за пациентите с белодробни заболявания. Работим само по клинични пътеки, които касаят хронични белодробни заболявания.

Във финансово отношение от дълг почти 500 хил. лв. през 2011 г. , вече сме с положителен резултат –  м.г. завършихме с печалба 47 хил. лв. За първото шестмесечие на 2017-та сме запазили тази тенденция.

Какво стана с базата през годините? Когато нашето министерство като принципал още през 2000 г.ни  преобразува като лечебно заведение за долекуване, а след това за продължително лечение и рехабилитация, отпаднаха всички активни форми, които лекувахме до тогава. Този пациентски поток вече се лекува в болниците за активно лечение, а при нас останаха само хроничните. Сградата, където сме сега, поема всички 170 болни и останалите сгради останаха празни. Хората масово страдат от остри заболявания и държавата концентрира там средствата, защото в тези болници се провежда животоспасяващо лечение. За разлика от други страни, където профилактиката е на първо място. 

Сигурно ще дойде и нашето време, защото в стратегията за 2014-2020 г. е обърнато голямо внимание на болниците за продължаващо лечение.Предвижда се евентуално да се правят нов тип лечебни заведения, в които възрастни хора да живеят и да им се предлага лечение.Това според мен ще е много ефективно и в момента има незаета ниша.

 Засега нямаме много важен мотив да поддържаме нашата база. Смятам, че ако се вложат неголеми средства бихме могли да работим по такава програма  съвместно със социалното министерство. Ние сме държавно дружество и  трябва да поемем инициативата, а държавата да ни помогне. Това е пътят, по който трябва да вървим. Обмисляли сме и продажба, но няма гаранция, че новият собственик ще използва празните сгради за нещо, съвместимо с нашата дейност. А и дарението, направено някога, е в полза на държавата и това е бил най-големият санаториум на Балканския полуостров.

Средногодишно тук се лекуват около 3 200 болни. Лошото е, че сред тях има и млади хора. Нашата болница е с традиции,  разполага с много добри специалисти и затова съм оптимист за нейното бъдеще.

На двора се спираме край гигантската секвоя, посадена от дарителя преди 110 г. .За съжаление върхът й вече изсъхва. Разговаряме и  с някои от болните. Анка Миткова от Червен бряг и Спас Дулов от Пазарджик  изказват своята благодарностие – болницата е на ниво, а персоналът е много добър.

Posted in Новини | Leave a comment

Информация за пациентите

Считано от 01.01.2016г. пациентите, които пребивават на територията на лечебното заведение с личните си МПС, ще използват осигурения за тази цел паркинг и ще заплащат по 1 лев на денонощие.

Posted in Новини | Tagged , | Leave a comment

Благодарност от пациенти

pozdrav_priznanie

Posted in Новини | Tagged , | 1 Comment

Ремонт

В края на 2014г. беше извършен ремонт в болничните отделения. В повечето болнични стаи са изградени самостоятелни санитарни възли. Всички стаи разполагат с телевизори.

Posted in Новини | Tagged , , | Leave a comment

Нов ехографски апарат

За ехографския кабинет е закупен нов апарат, с който освен ехография на коремните органи, се извършва и ехография на млечна жлеза и щитовидна жлеза

Posted in Новини | Tagged , | Leave a comment

Сектор по физиотерапия и рехабилитация

В болницата функционира сектор по физиотерапия и рехабилитация, който е оборудван с апаратура за провеждане на физиотерапевтични процедури – електротерапевтични апарати за нискочестотни и средночестотни токове, ултразвуков апарат, система за магнитотерапия, лазерна система с три излъчвателни накрайника, апарат за дарсонвализация, апарат за вакуумтерапия, ултразвуков инхалатор, масажно легло с вулканични  камъни. Кабинетът за лечебна физкултура също е оборудван с нови уреди за гимнастика. Освен дихателна рехабилитация, на пациентите могат да бъдат провеждани и физиотерапевтични процедури, след назначение от лекар.

Posted in Новини | Tagged | Leave a comment

Филм за Специализирана белодробна болница „Цар Фердинанд I“

В предаването „Национален календар“ излъчвано по ТВ Европа, беше излъчен филм за Специализирана белодробна болница „Цар Фердинанд I“. Може да го видите тук:

Posted in Новини | Tagged , , , | 1 Comment

Сектор по физиотерапия и рехабилитация

В края на месец април в болницата ще бъде разкрит  сектор по физиотерапия и рехабилитация. Той е оборудван изцяло с нова апаратура за провеждане на физиотерапевтични процедури – електротерапевтични апарати за нискочестотни и средночестотни токове, ултразвуков апарат, система за магнитотерапия,лазерна система с три излъчвателни накрайника, апарат за дарсонвализация, апарат за вакуумтерапия, ултразвуков инхалатор, масажно легло с вулканични  камъни. Кабинетът за лечебна физкултура също е оборудван с нови уреди за гимнастика. Ще се лекуват пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат  и на периферната нервна система.

Posted in Новини | Tagged , , | Leave a comment