ОБЯВЛЕНИЕ

„Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация – Цар Фердинанд I“ ЕООД, с. Искрец открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на Болницата, (по обособени позиции) и началната тръжна цена, както следва: 

  1. Поземлен имот с идентификатор 32843.182.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-494 на изпълнителния директор на АГКК от 16 февруари 2018 г.; адрес за поземления имот: местността „Санаториумът“, с. Искрец, община Своге, област София; площ 428 кв. м съгласно скица № 15-876843 от 25 ноември 2018 г.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: за санаториум, балнеосанаториум, профилакториум; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 182031; заедно с построената в него сграда – „Жилищна сграда с четири стаи и мазе“, с идентификатор 32843,182.31.1, със застроена площ 70,00 кв. м по Акт за държавна собственост № 1362 от 10 юли 2003 г. и по скица № 15-249502-22.03.2019 г.; брой етажи 2; предназначение: Здравно заведение. Началната тръжна цена на имота по тази обособена позиция е : 20 813,00 (двадесет хиляди осемстотин и тринадесет) лева.
  2. Поземлен имот с идентификатор 32843.182.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-494 на изпълнителния директор на АГКК от 16 февруари 2018 г.; адрес за поземления имот: местността „Санаториумът“, с. Искрец, община Своге, област София; площ 620 кв. м., съгласно скица № 15-876858 от 25 ноември 2018 г.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начина на трайно ползване: за санаториум, балнеосанаториум, профилакториум;стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 182034; заедно с построената в него сграда – „Жилищна сграда – полиция“, с идентификатор 32843.182.34.1.  със застроена площ 41,00 кв. м по Акт за държавна собственост № 1362 от 10 юли 2003 г. и по скица № 15-249505-22.03.2019 г.; брой етажи 1; предназначение: Здравно заведение. Началната тръжна цена на имота по тази обособена позиция е : 11 971,00 (единадесет  хиляди деветстотин седемдесет и един) лева.
  3. Поземлен имот с идентификатор 32843.182.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-494 на изпълнителния директор на АГКК от 16 февруари 2018 г.; адрес за поземления имот: местността „Санаториумът“, с. Искрец, община Своге, област София; с площ 1181 кв. м., съгласно скица № 15-876866 от 25 ноември 2018 г.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: за санаториум, балнеосанаториум, профилакториум;стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 182029; заедно с построената в имота  сграда – „Жилищна сграда при електроцентрала“, с идентификатор 32843.182.29.1, със застроена площ  от 45,00 кв. м. по Акт за държавна собственост № 1362 от 10 юли 2003 г. и 56,00 кв. м. по скица № 15-249504 от 22 март 2019 г,; брой етажи 1; предназначение: Здравно заведение. Началната тръжна цена на имота по тази обособена позиция е : 15 827,00 (петнадесет хиляди осемстотин двадесет и седем) лева.
  4. Поземлен имот с идентификатор 32843.182.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-494 на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) от 16 февруари 2018 г.; адрес на поземления имот: местността „Санаториумът“, с. Искрец, община Своге, област София; площ 619 кв. м., съгласно скица № 15-876831 от 25 ноември 2018 г., трайно предназначение на територията: Урбанизирана: начин на трайно ползване: за санаториум, балнеосанаториум, профилакториум; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 182024; заедно с построената в него сграда – „Инсиниратор (сметогорна)“ с идентификатор 32843.182.24.1, със застроена площ 61,00 кв. м. по Акт за държавна собственост № 1362 от 10 юли 2003 г. и 63,00 кв. м. по скица № 15-249484 от 22 март 2019 г.; брой етажи 1; предназначение: Промишлена сграда. Началната тръжна цена на имота по тази обособена позиция е : 14  551,00 (четиринадесет хиляди петстотин петдесет  и един) лева.

Посочените цени са без ДДС.

Заплащането на цената на имота, както и всички дължими данъци и такси става в български лева по банков път. Не се допуска заплащане с непарични платежни средства. Разноските по прехвърляне на собствеността са за сметка на купувача.

Депозитът за участие в търга е в размер на 10 на сто от обявената първоначална тръжна цена за съответния имот (обособена позиция),  вносим по банковата сметка на СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД, посочена в тръжната документация,  в срок до 15,30 часа на  03.08.2020г., а при провеждане на втори търг до 15,30 часа на 03.09.2020г. СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД не дължи лихви върху внесените депозити.

Търгът да се проведе на 04.08.2020г. от 09,30 часа в сградата на Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация „Цар Фердинанд I” ЕООД – с. Искрец, обл. Софийска, кв. „Санаториума“. Стъпката на наддаване е 5 (пет) на сто от началната тръжна цена.

Тръжна документация  се получава от деловодството СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД, с. Искрец, обл. Софийска, кв. „Санаториума“ всеки работен ден до 15,00 часа на 03.08.2020г., включително, срещу платени на място в касата на СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД, с. Искрец, 150,00 (сто и петдесете) невъзстановими лева

Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е до 15,30 часа на 03.08.2020г. Заявления се подават от участника или от упълномощен от него представител лично или по поща/куриерска служба с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: с.Искрец, пощ. код 2290, обл. Софийска, общ. Своге, жк.“Санаториума“, СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД.

В случай, че на търга не се явят кандидати за определена обособена позиция или за всички обособени позиции, повторно провеждане на търга за съответната позиция/позиции да се извърши на 04.09.2020г. от 09,30 часапри същите условия, като тръжната документация се закупува до 15,00 часа на 03.09.2020г., а заявления за участие в търга се подават до 15,30 часа на 03.09.2020г.

Оглед на имота може да бъде извършван на място в присъствието на служител на СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД, след закупуване на тръжна документация и след предварителна писмена заявка по образец, подадена в деловодството на СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД, за уточняване на конкретния ден и час за извършване на огледа. Заявления за извършване на оглед се подават не по-късно от един работен ден, преди изтичане на крайния срок за подаване на заявления за участие за всеки търг.

За участие в търга се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити, и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в тръжната документация. Телефон за контакти:  0889 201 493, Тодорова.