ОБЯВЛЕНИЕ 8.01.2020г.

„Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация – Цар Фердинанд I“ ЕООД, с. Искрец открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на Болницата, (по обособени позиции) и началната тръжна цена, както следва: 

  1. Поземлен имот с идентификатор 32843.182.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-494 на изпълнителния директор на АГКК от 16 февруари 2018 г.; адрес за поземления имот: местността „Санаториумът“, с. Искрец, община Своге, област София; площ 4466 кв. м съгласно скица № 15-876840 от 25 ноември 2018 г.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана: начин на трайно ползване: за санаториум, балнеосанаториум, профилакториум: стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 182049; заедно с построената в него сграда – „Павилион V ПВО(ПФО) с идентификатор 32843,182.49.1, със застроена площ 696.00 кв. м. по Акт за държавна собственост № 1362 от 10 юли 2003г. и 663,00 кв. м по скица № 15-249486 от 22 март 2019 г.; брой етажи 3; предназначение: Здравно заведение. Началната тръжна цена на имота по тази обособена позиция е : 442 366,00 (четиристотин четиридесет и две хиляди триста шестдесет и шест) лева.
  2. Поземлен имот с идентификатор 32843.182.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-494 на изпълнителния директор на АГКК от 16 февруари 2018 г.; адрес за поземления имот: местността „Санаториумът'“, с. Искрец, община Своге, област София; с площ 5546 кв. м., съгласно скица № 15-876838 от 25 ноември 2018 г.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: за санаториум, балнеосанаториум. профилакториум; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 182048; заедно с построените в него:
    • страда „Консултативни кабинети“ със застроена площ 836,00 кв. м по Акт за държавна собственост № 1362 от 10 юли 2003 г. и 833,00 кв. м по описаните по-долу скици, състояща се от следните две сгради: сграда с идентификатор 32843.182.48.3, със застроена площ 805 кв. м по скица № 15-249491 от 22 март 2019 г.; брой етажи 1; предназначение: Здравно заведение, съгласно скица  № 15-405100 от 09 май 2019 , и сграда с идентификатор 32843.182.48.2, със застроена площ 28 кв. м по скица № 15-249489 от 22 март 2019 г.; брой етажи 1; предназначение: Промишлена сграда;
    • сграда „Навес за въглища“ с идентификатор 32843.182.48.1, със застроена площ 74,00 кв. м по Акт за държавна собственост № 1362 от 10 юли 2003 г. и 80,00 кв. м по скица № 15-249487 от 22 март 2019 г.; брой етажи 1; предназначение: Селскостопанска сграда.

Началната тръжна цена на имота по тази обособена позиция е : 176 879,00 (сто седемдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и девет) лева.

  1. Поземлен имот с идентификатор 32843.182.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-494 на изпълнителния директор на АГКК от 16 февруари 2018 г.; адрес за поземления имот: местността „Санаториумът’, с. Искрец, община Своге, област София; площ 4199 кв. м съгласно скица № 15-876841 от 25 ноември 2018 г.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: за санаториум, балнеосанаториум, профилакториум; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 182028; заедно с построената в него сграда – „Павилион ФО“ с идентификатор 32843.182.28.1, със застроена площ 759,00 кв. м. по Акт за държавна собственост № 1362 от 10 юли 2003 г. и 824,00 кв, м по скица № 15-249511 от 22 март 2019 г., брой етажи 3; предназначение: Здравно заведение. Началната тръжна цена на имота по тази обособена позиция е : 419 164,00 (четиристотин и деветнадесет хиляди сто шестдесет и четири) лева.

Посочените цени са без ДДС.

Заплащането на цената на имота, както и всички дължими данъци и такси става в български лева по банков път. Не се допуска заплащане с непарични платежни средства. Разноските по прехвърляне на собствеността са за сметка на купувача.

 Депозитът за участие в търга е в размер на 10 на сто от обявената първоначална тръжна цена за съответния имот (обособена позиция),  вносим по банковата сметка на СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД, посочена в тръжната документация,  в срок до 15,30 часа на  31.01.2020г, а при провеждане на втори търг до 15,30 часа на 06.03.2020г. СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД не дължи лихви върху внесените депозити.

Търгът да се проведе на 07.02.2020г. от 12,30 часа в сградата на Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация „Цар Фердинанд I” ЕООД – с. Искрец, обл. Софийска, кв. „Санаториума“. Стъпката на наддаване е 5 (пет) на сто от началната тръжна цена.

Тръжна документация  се получава от деловодството СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД, с. Искрец, обл. Софийска, кв. „Санаториума“ всеки работен ден до 15,00 часа на 31.01.2020г., включително, срещу платени на място в касата на СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД, с. Искрец, 150,00 (сто и петдесете) невъзстановими лева

Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е до 15,30 часа на 31.01.2020г. Заявления се подават от участника или от упълномощен от него представител лично или по поща/куриерска служба с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: с.Искрец, пощ. код 2290, обл. Софийска, общ. Своге, жк.“Санаториума“, СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД.

В случай, че на търга не се явят кандидати за определена обособена позиция или за всички обособени позиции, повторно провеждане на търга за съответната позиция/позиции да се извърши на 09.03.2020. от 10,00 часапри същите условия, като тръжната документация се закупува до 15,00 часа на 06.03.2020г., а заявления за участие в търга се подават до 15,30 часа на 06.03.2020г.

Оглед на имота може да бъде извършван на място в присъствието на служител на СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД, след закупуване на тръжна документация и след предварителна писмена заявка по образец, подадена в деловодството на СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД, за уточняване на конкретния ден и час за извършване на огледа. Заявления за извършване на оглед се подават не по-късно от един работен дни, преди изтичане на крайния срок за подаване на заявления за участие за всеки търг.

За участие в търга се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити, и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в тръжната документация.

Телефон за контакти:  0889 201 493, Тодорова.