ОБЯВЛЕНИЕ

Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация ” Цар Фердинанд І ”ЕООД, с.Искрец,Софийска област,кв.”Санаториума”, на основание чл.89 и следващите от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността Началник на Пневмофтизиатрично отделение /ПФО/ в Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация ”Цар ФердинандІ”ЕООД, с.Искрец, Софийска област, кв.”Санаториума”, при условията на трудов от договор за срок от три години, съгласно чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Да притежават образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина.
 • Да имат придобита специалност по пневмология и фтизиатрия.
 • Да имат общ трудов стаж като лекар в лечебно заведение минимум 5 (пет) години.
 • Да не са осъждани.
 • Да притежават компютърни умения със съответните общоприети за употреба софтуерни продукти.
 • Други медицински специалности и квалификации/специализации ще се считат за предимство. 
 • Владеене на чужд език – ще се счита за предимство.
 • Да са физически здрави до степен позволяваща им изпълнението на изискванията, залегнали в длъжностната характеристика на длъжността.

Начин на провеждане на конкурса:  Конкурсът ще  се проведе на два етапа-допускане до конкурса и провеждане на конкурса чрез събеседване с кандидата и оценяване на проекта.

За участие в конкурса от кандидатите да бъдат изисквани следните документи:

 • Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 • Професионална автобиография;
 • Диплома за завършено образование по медицина, степен „магистър“;
 • Документ за придобита специалност по пневмология и фтизиатрия ”.
 • Копия от дипломи/удостоверения и/или сертификатите, удостоверяващи други специалности и/или допълнителна квалификация;
 • Удостоверение за трудов стаж или заверено от кандидата копие от трудовата му книжка;
 • Медицинско удостоверение за работа;
 • Удостоверение от психодиспансер, че кандидатът не се води на отчет;
 • Свидетелство за съдимост;
 • За кандидати извън лечебното заведение – препоръка от настоящи и/или предишни работодатели;
 • Удостоверение за редовно членство в Българския лекарски съюз;
 • Писмен проект по обявената тема (до двадесет страници формат А4).

Писменият проект да бъде запечатан в отделен плик, собственоръчно надписан с трите имена на кандидата и поставен в допълнителен плик ведно с документите посочени по-горе.

Темата на проекта е: “Развитие и перспективи на пневмофтизиатричното отделениев СБПФЗПЛР“Цар Фердинанд I“ЕООД. Ролята на Началник отделението за мотивиране, професионалното усъвършенстване и развитие на кадрите. ”

Необходимите за участието в конкурса документи ще бъдат приемани по реда на постъпването им с вх.№  в деловодството на болницата на адреса на управление в с.Искрец, пощ. код 2290, обл.Софийска, общ.Своге, кв.“Санаториума“ 213, всеки работен ден в срок до 1 /един/ месец от датата на публикуване на обявата. Документите се подават в запечатан плик, надписан с името на кандитата и длъжността, за която кандидаства. В този плик се поставя друг, по-малък, отделно запечатан плик, съдържащ писмения проект, надписан по същия начин и с допълнителен надпис „Проект”.

До конкурса ще бъдат допуснати само кандидатите отговарящи на условията за участие.

При подаване на документите за участие на кандидатите ще се предоставя следната информация: Длъжностна характеристика за длъжността „Началник на Пневмофтизиатрично отделение /ПФО/”, Данни за структурата на болницата; Данни за числения състав и квалификацията на кадрите в  отделението; Правилник за устройството,дейността и вътрешния ред на болницата.

Допуснатите кандидати ще бъдат писмено уведомени на посочения от тях имейл или факс, както и чрез обявяване на списъка на таблото за обяви в сградата на „СБПФЗПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за датата, часа и мястото за провеждане на конкурса, включително и събеседването.

Класирането на кандидатите ще се извърши чрез:

 • Оценка на писмения проект, формирана по следните критерии:
 • Съответствие на проекта със зададената тема;
 • Степен на реална приложимост на разработения проект;
 • Съответствие на проекта с действащата нормативна база в областта на здравеопазването;
 • Съответствие на проекта с обективните икономически условия и мястото на лечебното заведение в системата на здравеопазването в района и страната;
 • Оценка от събеседването с кандидата, формирана по следните критерии:
 • Преценка на мотивацията на кандидата за заемане на длъжността;
 • Аналитична компетентност;
 • Познаване спицификата на дейността;
 • Ориентация към резултати;
 • Степен на комуникативност;
 • Степенуване на приоритети;
 • Управленска компетентност;
 • Познаване на нормативната база, свързана с длъжностните задължения;
 • Защита на писмения проект.

На класиране подлежат кандидатите ,получили средно-аритметична оценка най-малко 4.50 от двата етапа на конкурса.

За допълнителна информация на тел. 07163 / 2571 и моб. тел. 0878 803626.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.