ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.021-0216 „ПОДОБРЯВАНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ УСЛУГИ И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НА ПЕРСОНАЛА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I“ ЕООД“

Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 

 

 

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.021-0216  „ПОДОБРЯВАНЕ НА БОЛНИЧНИТЕ УСЛУГИ И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НА ПЕРСОНАЛА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НО АНГЛИЙСКИ   ЕЗИК В СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I“ ЕООД“

 

Проект и главна цел

„Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация „Цар Фердинанд I“ ЕООД“   има одобрен проект и сключен договор за  финансиране и изпълнение по Административен договор “Обучения на заети лица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,  Приоритетна  ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица” – КОМПОНЕНТ II за изпълнение па проект BG05M9OP001-1.021-0216 Подобряване на болничните услуги и професионализма на персонала чрез обучение но английски език в СБПФЗПЛР „Цар Фердинанд I“ ЕООД.

 Целта на процедурата, по която ще се изпълнява проектното предложение, е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда. В отговор на тези съвременни предизвикателства, целта на проекта е в рамките на изпълнението на дейностите по него да се придобият и повишат знанията по Английски език и съответно адаптивността на заети лица, работещи в „Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация „Цар Фердинанд I“ ЕООД“.

Изпълнение на конкретните цели на проекта ще бъде осъществено посредством изпълнението на задължителните дейности по проекта и на основната дейност: „Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” – Английски език“. Обучението следва да бъде по английски език за ниво А1, А2 и В1 по Европейската квалификационна рамка.

Обученията ще бъдат организирани в 3 групи по 14 човека, общо 42 човека. Ще бъдат извършени от Обучаваща организация, при хорариум на обучението не по-малко от 300 учебни часа с три нива на обучение за 8 месеца.

Общата цел на обучението  е повишаване равнището на професионална компетентност на служители на Болницата по отношение на езиковата им подготовка.

В резултат на изпълнението на конкретно и ясно описаните дейности по проекта, се очаква реализиране на поставените цели на проекта и достигане на планираните резултати – повишаване на знанията по английски език чрез провеждане на успешно обучение за повече от 90 % от целевата група, работеща в приоритетен сектор на икономиката съгласно изискванията на проекта; повишена комуникативност на английски език; постигане на по-добри професионални успехи; улесняване медицинското обслужване на чуждестранни пациенти. Осъществяването на тези цели се показва чрез индикаторите за изпълнение и резултат .                                            

Стойност на бюджета в лева:

Общо  : 32 340.00

Финансиране от ЕС  :    

Европейски социален фонд:  ЕСФ 27 489.00                                    

Национално финансиране :     4 851.00

 Дата на стартиране:      26.02.2018            

 Дата на приключване:      26.01.2019       

 

                                                  

     

                                                                                         

Leave Comment