ОБЯВЛЕНИЕ

Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация ” Цар Фердинанд І ”ЕООД, с.Искрец,Софийска област,кв.”Санаториума”, на основание чл.89 и следващите от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността Главна медицинска сестра в Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително…